Tilsyn

Museum Sydøstdanmark er et af de 10 museer i landet, der bistår Kulturstyrelsen med at føre tilsyn med landets ca. 30.000 fredede fortidsminder. Fortidsminderne er synlige monumenter i landskabet som eks. gravhøje, voldsteder, skanser og andre fredede anlæg. 

Tilsynet består i at vurdere fortidsmindets fysiske tilstand. Naturlig erosion og evt. overtrædelser af museumsloven bliver registreret og indberettet til Kulturstyrelsen, der er myndighed for fredede fortidsminder.

En oversigt over fredede fortidsminder i Danmark kan ses i Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder.

Arbejdet med tilsyn foregår i Museums Sydøstdanmarks arkæologiske afdeling med reference til Kulturarvschefen.