Kulturarv

Bevaring

Kulturarvsenheden sørger for at genstandene i museets samlinger bevares forsvarligt. Opgaven er placeret hos museets konservator og vores samlingsteam, der består af medarbejdere fra flere af museets afdelinger. Samlingteamet skal arbejde for at museet overholder kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring. Arbejdet skal ske i samarbejde og koordinering med Bevaring Sjælland. For at ruste medarbejderne bedst muligt i arbejdet omkring bevaring har museet ambition om, at der jævnligt tilbydes kurser i genstandshåndtering, nedpakning osv. 

Museets genstande bliver konserveret på Bevaringscenteret. Det prioriteres at få konserveret akut nødlidende dele af de gamle samlinger og dels nye genstande i forbindelse med, at de indgår i museets samling. Museets konservator fører løbende  tilsyn med samlingerne. Der foretages en løbende prioritering og i forbindelse med nye udstillinger gennemgås alle udstillingsgenstande med henblik på evt. konservering.

  • Museets bevarings- og kassationsstrategi
  • Bedst mulig bevaringsstilstand og håndtering af samlingerne.
  • Bevaringsindsatsen prioriteres i henhold til museets forsknings- og formidlingsstrategi.
  • Museet benytter Bevaring Sjælland.
  • Museets konservator har opsyn med museets magasiner og sikrer at museet bedst muligt lever op til Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring. Centrene dokumenterer i tekst og billeder indsatsen i en årlig konserveringsrapport.
  • Museets konservator foretager en bevaringsmæssig vurdering af udlån fra museets samlinger, og at udlån håndteres efter museets retningslinjer.
  • Der etableres fællesmagasin i Fensmark.
  • I forbindelse med flytning af samlinger til andre magasiner gennemgås disse med henblik på kassation. Denne foretages på baggrund af en nøje vurdering af hver enkelt genstand og efter Kulturstyrelsens vejledninger.

 

Bevaringsstrategi:

Museets bevaringsstrategi bliver revideret en gang om året så den passer til igangværende problemstillinger. Strategien er seneste redigeret i juni 2017.

Formål og værdier

At sikre bedst mulig bevaring og adgang til museets samling således, at samlingen indgår som en naturlig og integreret del af kulturarvsenhedens arbejde.

Vision og målsætning

Museet følger Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering af kulturarvsgenstande.

Vurdering af bevaringstilstand/-forhold

Bevaringstilstand af genstande på magasiner og på udstillinger, indlånte og uddeponerede genstande samt generelle magasinforhold vurderes og beskrives jævnligt museets konservator. Museet har andele i Bevaring Sjælland, der står for vores konserveringsarbejde. I prioritering af bevaring af genstande i samlingen tages højde både konservatorens vurdering og museets fokusområder. Museet koordinerer bevaring med indsamling og registrering for at sikre bedst mulig bevaring af genstandenes forsknings- og formidlingspotentialer. Det er planlagt at der udarbejdes en katastrofeplan for museets samlinger, udstillinger og magasiner.

Magasinkapacitet

Museet er i gang med at planlægge flytning af genstande til et nyt magasin, der lever op til Kulturstyrelsens anbefalede standarder, tilstrækkelig magasin kapacitet, relevante faciliteter har. Nyt magasin prioriteres højt i museets samlede bevaringsstrategi. Projektet afventer stadig lokalpolitiske beslutninger, men det er planen, at flytningen skal kunne starte i 2018. I forbindelse med dette arbejde er vi i gang med en samlingsgennemgang med henblik på kassation. Første del, der tager udgangspunkt i vores skriftlige arkiver og genstande med manglefulde oplysninger er afsluttet. Anden del, der konkret tager stilling til vores fysiske genstande er ved at gå i gang.

Sikring af implementering og tilgængelighed af strategi

Bevaringsstrategien evalueres årligt. Evalueringen skal klarlægge, om museet lever op til bevaringsstrategien. Samtidig laves der en opsamling på de jævnlige magasintilsyn og genstandenes bevaringstilstand.

Analoge data

Bevaring af museets analoge topografiske arkiver, der indeholder data om museets genstandssamling, udgør en mindre del af bevaringsindsatsen, hvor arkiverne bevares både fysisk og digitalt via scanning.

Uddeponering og udlån

Som udgangspunkt har eksterne kun adgang til vores samling i forbindelse med forskning og formidling.

Museet opbevarer ubearbejdet knoglemateriale fra dyr og mennesker til hhv. Kvartærzoologisk Afdeling Zoologisk Museum og Antropologisk Laboratorium Panum Instituttet KU. Knoglematerialet forbliver museets genstande. Nationalmuseets danefægenstande uddeponeres på museet så vidt muligt og omfattes af museets bevaringsindsats.

Ved udlån af museets genstande vurderes bevaringstilstand af museets konservator. Udlån af genstande til naturvidenskabelige undersøgelser vurderes af samlingsansvarlige. 

Museets aktuelle bevaringsplaner finde i Arbejdsplaner 2017-2020