Kulturarv

Bevaring

Kulturarvsenheden sørger for at genstandene i museets samlinger bevares forsvarligt. Opgaven er placeret hos museets konservator og vores samlingsteam der består af medarbejdere fra flere af museets afdelinger. Samlingteamet skal arbejde for at museet overholder kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring. Arbejdet skal ske i samarbejde og koordinering med Bevaring Sjælland. For at ruste medarbejderne bedst muligt i arbejdet omkring bevaring har museet ambition om, at der jævnligt tilbydes kurser i genstandshåndtering, nedpakning osv. 

Museets genstande bliver konserveret på Bevaringscenteret. Det prioriteres at få konserveret akut nødlidende dele af de gamle samlinger og dels nye genstande i forbindelse med, at de indgår i museets samling. Museets konservator fører løbende  tilsyn med samlingerne. Der foretages en løbende prioritering og i forbindelse med nye udstillinger gennemgås alle udstillingsgenstande med henblik på evt. konservering.

  • Museets bevarings- og kassationsstrategi
  • Bedst mulig bevaringsstilstand og håndtering af samlingerne.
  • Bevaringsindsatsen prioriteres i henhold til museets forsknings- og formidlingsstrategi.
  • Museet benytter Bevaring Sjælland.
  • Museets konservator har opsyn med museets magasiner og sikrer at museet bedst muligt lever op til Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring. Centrene dokumenterer i tekst og billeder indsatsen i en årlig konserveringsrapport.
  • Museets konservator foretager en bevaringsmæssig vurdering af udlån fra museets samlinger, og at udlån håndteres efter museets retningslinjer.
  • Der etableres fællesmagasin i Fensmark.
  • I forbindelse med flytning af samlinger til andre magasiner gennemgås disse med henblik på kassation. Denne foretages på baggrund af en nøje vurdering af hver enkelt genstand og efter Kulturstyrelsens vejledninger.