Bygherre

Vejledning til bygherre
De fleste kender fortidsminderne i vores landskab som synlige monumenter i form af gravhøje, borge og kirker. Men fortidsminderne kan også være skjulte spor fra fortiden som eks. gravfund, hustomter, kældre og affaldsgruber.  Hvad enten fortidsminderne er synlige eller ej er de alle en del af vores fælles kulturarv og beskyttet af museumsloven. Ved dybdepløjende jord – og skovbrug samt ved bygge - og anlægsarbejde er der derfor stor risiko for, at fortidsminderne bliver ødelagt.

Som bygherre, køber eller sælger af et jordstykke kan du altid henvende sig til Museum Sydøstdanmark for at få information om eventuelle kendt fortidsminder på et areal. Her kan du også blive vejledt i forhold til Museumslovens bestemmelser og regler inden for området. Museum Sydøstdanmark har det arkæologiske ansvar i Greve Kommune, Solrød Kommune, Køge Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Næstved Kommune og Vordingborg Kommune.

Bygherrekontakt for anlægsarbejder i:

Faxe Kommune: faxe@museerne.dk
Greve Kommune: greve@museerne.dk
Køge Kommune: koege@museerne.dk
Næstved Kommune: naestved@museerne.dk
Solrød Kommune: solroed@museerne.dk
Stevns Kommune: stevns@museerne.dk
Vordingborg Kommune: vordingborg@museerne.dk

Hvad står skrevet i Museumsloven?
Museumsloven er lavet for at beskytte kulturarven. Det er ikke lovligt at fjerne eller ødelægge væsentlige kulturlevn og fortidsminder i Danmark, uden der er foretaget en registrering udført af fagfolk.

Hensigten med Museumsloven er så tidligt som muligt i den fysiske planlægning af et jordarbejde at hjælpe bygherren med vejledning i sikringen af kendte fortidsminder igennem en prioritering af byggearealer, friholdelse af arealer eller arkæologisk undersøgelse.

Hvorvidt et fortidsminde er væsentligt og dermed bevarings- eller registreringsværdigt afgøres af det lokale kulturhistoriske museum i samarbejde med Kulturstyrelsen.

Du kan læse Slots- og Kulturstyrelsens vedledning om arkæologiske undersøgelser her, og selve museumslovens tekst her.

Hvordan vurderer museet?
Forud for dybdepløjning samt jord – og anlægsarbejde kan man som bygherre altid anmode museet om en udtalelse omkring mulige fortidsminder på arealet. Museets udtalelse baseres i første omgang på en arkivalsk kontrol, og vil indeholde en vurdering af risikoen for ødelæggelse af væsentlig fortidsminder. Vurderingen vil være baseret på oplysninger i museets arkiver om kendte, registrerede fortidsminder sammenholdt med museets arkæologiske indsigt og lokalkendskab i øvrigt. Udtalelsen vil ofte indeholde en anbefaling til videre forundersøgelser inden byggeriets start. Hvis Museum Sydøstdanmark ikke vurderer, at der skal laves en arkæologisk forundersøgelse vil dette fremgå af udtalelsen og bygherre kan fortsætte anlægsprojektet uden at museet skal foretage sig yderligere i forhold til museumslovens bestemmelser.

Arkæologisk forundersøgelse
Vil man økonomisk og planmæssigt sikre sig mest muligt mod overraskelser under et jordarbejde, kan det anbefales, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse. En forundersøgelse er ofte ensbetydende med en arkæologisk prøvegravning, men kan bestå af eks. en overvågning, hvor Museum Sydøstdanmark følger byggeriet. Formålet med en forundersøgelse er, at skabe overblik over eventuelle fortidsminder af væsentlig interesse på et givent areal. Som bygherre opnår man herigennem bedre mulighed for at tilrettelægge sit anlægsarbejde og evt. friholde de arealer hvor der findes fortidsminder.

I Museumsloven skelnes mellem henholdsvis større forundersøgelser og mindre forundersøgelser således at museet afholder udgifterne til forundersøgelse af et planareal på under 5000 m2, mens det er bygherre selv, der afholder udgifterne ved større forundersøgelser. Dog gælder særlige regler for vore middelalderlige byer og undersøiske kulturarv.

Da arkæologi kan tage tid, er det vigtigt, at det tænkes ind i anlægsprojekter så tidligt som muligt. Ved store anlægsprojekter er det en fordel, at inddrage museet på samme tidspunkt som geotekniske undersøgelser og miljøundersøgelser. På dette tidspunkt kan omkostningerne til arkæologi regnes med i projektets samlede omkostninger, og det kan bedre passes ind i tidsplanen.

Arkæologisk udgravning
Findes der fortidsminder på et areal, der berøres af ødelæggende jordarbejde, skal disse udgraves af museets fagkyndige arkæologer. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af bygherre. Kulturstyrelsen kan efter en konkret vurdering i særlige tilfælde yde tilskud. Udgifterne afholdes dog af Kulturstyrelsen, hvis det lokale museum skriftligt har frigivet arealet og der så under byggeriet fremkommer fortidsminder.  

Ud over bygge- og anlægsvirksomhed kan fortidsminderne være truet ved andre former for menneskelige indgreb, hvor der kan gælde særlige regler. Grundlæggende gælder dog altid Museumslovens hensigt om sikring af kulturarven.