Om Museum Sydøstdanmark

På Museum Sydøstdanmark skal historien ikke alene forstås, men tillige inspirere, forbinde og udfordre.

Som museum er en af vores fornemste opgaver at gøre vores særlige lokale kulturarv tilgængelig og vedkommende for så mange som muligt, men også at den giver mening og skaber værdi. Det særlige ved Køge, Næstved og Vordingborg kommuner er ikke den slags mennesker, der bor her, deres erhverv eller livsstil. Det er heller ikke den kultur og historie, de er en del af. Den slags mennesker, erhverv, livsførelse og kulturhistorie, der kendetegner de tre kommuner, kan man også finde andre steder på Sjælland, på Fyn og i Jylland. Det er provinsliv på godt og ondt. Det, der er særligt, er det unikke sted og den unikke person. Helt tæt på. Det er det ultralokale.

Museum Sydøstdanmark dyrker det ultralokale i sine samlinger, forskning, formidling og på vores besøgssteder. Museet gør det i tæt samarbejde med kommunerne og med to klare mål, at styrke den lokale identitet og markedsføre Næstved, Køge og Vordingborg nationalt og internationalt.

Museumsdirektør Keld Møller HansenMuseum Sydøstdanmark
Museum Sydøstdanmark er en selvejende institution.

Museum Sydøstdanmark er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med ansvar for kulturhistorien fra ældste til nyere tid i Næstved, Køge, Solrød og Vordingborg kommuner. Museet har tillige arkæologisk ansvar i Faxe, Stevns og Greve kommuner. Inden for sit ansvarsområde har museet et særligt fokus på kunsthåndværk og industrihistorie med udgangspunkt i Næstved, Vikinger med udgangspunkt i Køge samt middelalderborge med udgangspunkt i Vordingborg.

Kulturministeriet er museets offentlige hovedtilskudsyder.

Museet omfattede i 2023 otte besøgssteder:

 • Køge Museum, Køge
 • Vikingeborgen Borgring, Lellinge
 • Holmegaard Værk, Fensmark
 • Helligåndshuset, Næstved
 • Køng Museum, Køng
 • Danmarks Borgcenter, Vordingborg

Museet driver desuden Møn lokalarkiv og Vordingborg lokalarkiv og har en samarbejdsaftale med Køge arkiv. Arkiverne understøtter museets faglige arbejde, men arkivalierne er ikke en del af museets samling, og er derfor ikke omfattet af museumslovens bestemmelser.

Nøgletal for museet 2022

 • Museets samlede omsætning var på 96 mio. kr.
 • Museet rådede over 171 medarbejdere svarende til 89 årsværk, heraf 31 fastansatte videnskabelige årsværk, hvoraf to var på ph.d. niveau
 • Museet havde 259.000 besøgende.

Vedtægter
Museum Sydøstdanmark arbejder efter museumslovens §15.
Vedtægterne afspejler den lovgivning – Museumsloven – som institutionen hviler på. Vedtægterne er den selvejende institutions grundlov, der fastlægger det formelle grundlag for dens virke, og som giver rammerne for dens virksomhed. Bestyrelsen defineres i vedtægterne og er sammensat på baggrund af Kulturministeriets anbefalinger.

Vedtægter

Samdriftsaftale

Der er udarbejdet en samdriftsaftale mellem kommunerne Næstved, Køge og Vordingborg og museet om museumsvæsenet, serviceniveau og budgetprocedure.

Mission
Gennem de indbyrdes forbundne opgaver; indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv:

 • aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende
 • udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund
 • sikre kulturarv for fremtidens anvendelse
 • skabe værdikæder inden for handel, erhverv og uddannelse


Vision

Museum Sydøstdanmark er i 2025 kendetegnet ved:

 • Tre attraktioner i henholdsvis Næstved, Køge og Vordingborg Kommune
 • Tre lokale kulturhistoriske museer i henholdsvis Næstved, Køge og Vordingborg Kommune
 • Besøgstallet er forøget fra 190.000 til 320.000.
 • Museum Sydøstdanmark er nationalt og international anerkendt for sin forskning.
 • Museet har en ultra lokal samling og nationale samlinger i tidssvarende magasiner
 • Museet er økonomisk, driftsmæssigt og organisatorisk en veldrevet og stabil virksomhed med en væsentlig forbedret indtjening, der giver mulighed for fortsat udvikling
 • Museet er en dynamisk arbejdsplads præget af fællesskab, tillid og god trivsel
 • Museet er anerkendt af borgere, kommuner og stat for god forvaltning i arbejdet med og sikringen af kulturarven
 • Museum Sydøstdanmark bidrager væsentligt til Køge, Næstved og Vordingborgs planlagte udvikling og til samarbejdet mellem kommunerne om udvikling af kulturarv
 • Museum Sydøstdanmark inspirerer den øvrige museumsverden


Kvalitetsvurdering
Museum Sydøstdanmark er senest blevet kvalitetsvurderet af Slots- og Kulturstyrelsen i 2017.

Slots- og Kulturstyrelsen skrev: ”Museet har de seneste år udviklet sig til en betydelig attraktion. Et professionelt drevet museum med høj grad af nytænkning og en eksperimenterende og innovativ tilgang til måden at drive museum og forretning på til inspiration og gavn for det samlede museumsvæsen.”

På en karakterskala med fire niveauer, får museet den højeste karakter. Den flotte bedømmelse begrundes bl.a. i en succesfuld fusion af de tre statsanerkendte museer; Køge Museum, Næstved Museum og Vordingborg Museum. Fusionen har bidraget til et væsentligt kvalitativt løft i hele Museum Sydøstdanmarks virkeområde.

Netop den lokale forankring har været grundlaget for museets succes og arbejde. Vi pejler altid efter, at vi gennem museumsarbejdet styrker den lokale identitet, stolthed, turisme, erhvervsudvikling og bosætning. Det vil vi blive ved med og vi vil selvfølgelig følge Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger og fastholde museets position i toppen af de danske museer. Det drejer sig jo i bund og grund om at fortsætte med at gøre museet, dets forskning og samlinger relevante og værdiskabende. Og så fortsætte med at gøre det gennem den disruption, som Slots- og Kulturstyrelsen roser os for.

Slots. og Kulturstyrelsen påpeger også udfordringer. En af de alvorlige er, at museets opbevaring af sine samlinger ikke løses tilfredsstillende; en del af museets magasiner ikke er gode nok. Museum Sydøstdanmark har forholdt sig til udfordringen og igangsat en ressourcekrævende opgave med at skabe overblik over museets samlinger og forbedre bevaringsforholdene. Dette har resulteret i et nyt magasin der lever op til Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger.

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler at museet skal overveje, om dele af den eksisterende virksomhed kan afhændes/overdrages med henblik på at koncentrere kræfterne og den fortsatte udvikling om de dele, der har størst potentiale. Det drejer sig om at formidlingen på Køng Museum og Museumsgården udelukkende varetages af frivillige/museets støtteforeninger, og at der ikke er planer til sikring af øget faglig standard. Museets bestyrelse og ledelse ønsker ikke at udskille Køng Museum og Museumsgården.

Læs kvalitetsvurderingen her 

Årsregnskab

2022

2021

2020

2019

2018

 

Årets gang

2022

2021

2020

2019

2018