Privatlivspolitik

Dataansvarlig
Museum Sydøstdanmark
Algade 97
4760 Vordingborg
Danmark
CVR-nummer: 18471914

 1. Indledning
  • Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan Museum Sydøstdanmark (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med køb af billetter, administration af medlemskab eller frivillige hos os eller ved generel brug af vores hjemmeside.
  • Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

 2. Typer af personoplysninger som behandles
  • Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, telefonnummer, e-mail, fakturerings- og bogføringsbilag, bankoplysninger (kortoplysninger eller kontooplysninger), alder, adresse.
  • Vi behandler ikke følsomme personoplysninger.
  • Vi indsamler som hovedregel kun dine personoplysninger fra dig. Hvis vi under særlige omstændigheder indsamler personoplysninger om dig fra andre end dig, vil vi give dig besked herom, herunder ved at opdatere denne Politik.
  • Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

 3. Formål med behandlingen af personoplysninger
  • Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:
  • For at kunne levere eller tilbyde de services eller produkter og/eller salgstilbud, som vi udbyder.
  • At besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer.
  • For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til gældende lovgivning, herunder blandt andet opbevaring af regnskabs- og bogholderibilag i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  • At sende nyhedsbreve via e-mail.
  • For at forbedre vores produkter, services eller hjemmeside.
  • Herudover behandler vi også dine personoplysninger i forbindelse med administration af medlemskab, kundeklub eller frivillige hos os.

 1. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger
  • Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:
  • Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for de konkrete personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a, idet samtykket altid kan trækkes tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik, og hvis samtykket trækkes tilbage, slettes personoplysningerne, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles for eksempel for at overholde en retlig forpligtelse.
  • Behandlingen er nødvendig for udførelsen eller indgåelsen af en kontrakt med den registrerede person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.
  • Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b, sidste led.

 2. Videregivelse og overførsel af personoplysninger
  • Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det.

 3. Sletning og opbevaring af personoplysninger
  • Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder nederst i denne Politik.

 4. Rettigheder for registrerede personer
  • Registrerede personer har en række rettigheder, som vi kan hjælpe med. Hvis man som registreret person vil gøre brug af sine rettigheder, skal vedkommende kontakte os. Rettigheder omfatter følgende:
   • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Registrerede personer har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om vedkommende, samt en række yderligere oplysninger.
   • Ret til berigtigelse (rettelse): Registrerede personer har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.
   • Ret til sletning: I særlige tilfælde har registrerede personer ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
   • Ret til begrænsning af behandling: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis en registreret person har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
   • Ret til indsigelse: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes personoplysninger. Der kan også̊ gøres indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring.
   • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

  • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
  • Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du bruge de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik.
  • Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som en registreret person. Hvis du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

 5. Ændringer til denne politik
  • Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen nederst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

 6. Kontakt
  • Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på HR@museerne.dk.

Dette er version 4, sidst opdateret den 10.09.2019 14:02.


Med venlig hilsen

Museum Sydøstdanmark