Vedtægter

Vedtægter for Køge Museums Venner
(Tidligere Køge Museumsforening, stiftet 6. december 1962)

Foreningens navn
§ 1 Foreningens navn er Køge Museums Venner Foreningen har hjemsted i Køge Kommune.

Formål
§ 2 Foreningens formål er a støtte Køge Museum økonomisk og kulturelt samt at fremme interessen for og kendskabet til egnens kulturhistorie. . Køge museum er den del af Museum Sydøstdanmark, der er beliggende i Køge. Den økonomiske støtte må kun anvendes Køge museum, ikke den øvrige del af Museum Sydøstdanmark.

Medlemskab
§ 3 Stk.1 Som medlemmer optages enkeltpersoner, selskaber, organisationer, institutioner m.fl. Kun personlige medlemmer kan indvælges i foreningens styrende organer. Hvert personligt medlemskab giver ved generalforsamlingen ret til én stemme for den, hvis navn er angivet på medlemslisten.

Stk. 2 Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen. Et nyt medlem, der indmelder sig i tiden mellem 1. september og 31. december,  er gyldigt medlem også for den følgende sæson.

Kontingent betales ved indmeldelsen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest den  1. december gældende fra den følgende januar.

Stk. 3 Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag; de betaler ikke kontingent.

Generalforsamlingen
§ 4 Den årlige generalforsamling afholdes i tiden 1. februar til 31. marts og sammenkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, enten ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i den lokale presse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne inden en måned, når 40 medlemmer skriftlig fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden.

Indkaldelsen sker også her med 14 dages varsel.

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og herefter straks fremlægges til gennemsyn i museets ekspedition.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed, dog kræver lovændringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Til foreningens opløsning kræves en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Opløses foreningen, overgår dens formue til Køge Museum.

Et forslag, der er forkastet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling.

§ 6 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, såfremt et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

Skulle stemmerne på to kandidater stå lige, foretages omvalg mellem disse to; skulle stemmerne atter stå lige, anvendes lodtrækning.

Står stemmene om et forslag lige (hvor ikke kvalificeret majoritet kræves) er dette forkastet.

§ 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1) Valg af dirigent.
2) Beretning om foreningens og museets virksomhed
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Behandling af indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af bestyrelse m.m.:
    A: valg af formand (hvert 4. år)  
    B: Valg af to bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år) 
    C: Valg af en suppleant til bestyrelses (hvert 2. år) 
    D: Valg af to revisorer (hvert 2. år, den ene vælges i lige år og den anden i ulige år) 
    E: Valg af en revisorsuppleant (hvert 2. år)

7) Eventuelt.

Bestyrelsen
§ 8 Bestyrelsen består af en formand, valgt direkte på generalforsamlingen for 4 år og 4  medlemmer  valgt for 2 år, således at de 2 vælges i lige år og de 2 andre vælges i ulige år. De 2 suppleanter vælges for 2 år, således at den ene vælges i lige år og den anden i ulige år. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Står stemmerne ved en afstemning lige, er formandens stemme afgørende.

Formand og kasserer tegner foreningen.

Regnskabet
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling tillige med en revisorsuppleant.

Forholdet mellem Køge Museums Venner og Museum Sydøstdanmark.
Da Køge museums venner oprindeligt er skabt for at yde kulturel og økonomisk støtte til Køge museum, vil det fortsat være det foreningens formål. Den økonomiske støtte vil kun den af Museum Sødøstdanmarks ansatte, der står for ledelsen af det daglige virke på Køge museum kunne disponere over. Beløbet vil således ikke kunne i indgå i Museum Sydøstdanmarks fællesøkonomi.

Som en naturlig følge af forhistorie og geografi, vil Køge museums venner primært virke i et fortsat samarbejde med de ansatte på Køge museum.

I Museum Sydøstdanmarks vedtægter §6 stk.6:” Museets bestyrelse og direktion er forpligtiget til mindst én gang om året at afholde møder med møde/møder med Museumsforeningerne (venneforeninger) i Køge, Næstved og Vordingborg, samt øvrige interesseorganisationer og frivillige i museets ansvarsområde.”

Køge Museums Venner vil ligeledes holde Museum Sydøstdanmark orienteret om sit virke.

Vedtaget på generalforsamlingen 8.marts 2017.