Empiregårdens historie

Siden 1958 har Møns Museum holdt til på Empiregården. Fra før 1781 og helt frem til 1922 har det været købmænd og handelsfolk, der har ejet Empiregården. Gården har oplevet ændringen fra købmandsgård med eget jordtilliggende og husdyrhold på gården til den nye tids købmandsbutik. Jordbrugsdelen forsvandt og længerne brugtes i stedet til lager for den stadig stigende mængde varer købmanden skulle kunne levere. Før huset blev indrettet til museum i 1958 rummede det bl. a. Tuborgdepot, praksis og bolig for en af Danmarks første kvindelige praktiserende læger, Jensa Thøger Sørensen.

Bygningernes historie
I slutningen af 1770′erne opførtes på grunden en firlænget gård, som blev en af de betydeligste købmandsgårde i Stege. Det oprindelige forhus var 24 fag langt, men i 1813 blev de 18 østligste fag nedrevet, hvorefter den nuværende hovedbygning blev rejst. Bygherre for hovedbygningen var købmand Hendrich Krænchel, som lod den indrette til beboelse. I den vestre del etableredes – vistnok nogle år senere – en butik med egen indgang, således som det fremgår af skydeskiven fra 1837, men butikken nedlagdes atter i vort århundrede. Siden 1958 har bygningen huset Møns Museum.
Det seks fag lange bindingsværkshus vest for hovedbygningen er den eneste bevarede del af den oprindelige gård fra 1770′ernes slutning. Det var en del af forhuset og har siden 1813 som en selvstændig bygning været anvendt til pakhus og bolig. Ved en omfattende brand den 19. marts 1836 blev huset 50% beskadiget, men umiddelbart efter atter istandsat.

Den vest herfor liggende tre fag lange bindingsværksbygning op mod den svære kampestensmur blev opført i 1880 og indrettet til stald. Kampestensmuren nævnes første gang i 1811 i en brandtaksation som en brandmur, men kan i øvrigt ikke dateres nærmere. Det oprindelige, vestre sidehus fra 1770′eme nedbrændte helt i 1836, hvorefter det nuværende, grundmurede sidehus i 14 bjælkefag blev bygget som slagtehus, stald og port. Det oprindelige baghus nedbrændte ligeledes i 1836, hvorefter det nuværende blev opført og indrettet til havestue og materialhus. Det østre sidehus blev bygget i 1888 som et 17 bjælkefag langt, teglhængt hus og indrettet til køkken- og økonomiafdeling. Alle bygningerne blev i 1976-81 underkastet en omfattende restaurering.