Organisation

Bestyrelse
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse, udvikling, drift, økonomi, afrapportering til kommuner og Kulturstyrelse. I den forbindelse følges Kulturministeriets anbefalinger god ledelse.

Se bestyrelsen her.

Museumsdirektør
Direktøren er museets øverste administrative leder og virker under ansvar over for bestyrelsen. Særlig vigtig er direktørens forpligtelser i arbejdet med udvikling af det samlede museum, der foregår i samarbejde med bestyrelsen og et ledelsesteam bestående af chefer og afdelingsledere. Museumsdirektøren er leder for chefer og afdelingsledere. Direktøren har det samlede udviklingsansvar for museet. Direktøren kan i samarbejde med dette ledelsesteam fastlægge udviklingsaftaler for den generelle eller særlige udvikling af hver afdeling/enkelt museumshus og faglige fællesområde

Enheder/chefer
Tre enheder er ansvarlige for: Kulturarv, Ejendomme/Udstillinger samt Økonomi. De tre enheder ledes af en chef. Enhedscheferne er forpligtet af de beslutninger, som bestyrelsen, ledelsesteamet eller museumsdirektøren træffer. Ligeledes forventes det, at cheferne bidrager konstruktivt til opfyldelse af de planer, herunder strategiske, som bestyrelsen, direktøren eller ledelsesteamet beslutter.

Afdelinger/ledere
Museet består af fire afdelinger: Køge Museum, Næstved Museum, Møns Museum og Danmarks Borgcenter. Hver afdeling ledes af en afdelingsleder. Afdelingslederen har ansvar for publikum og butikker, arrangementer, skoletjeneste, udstillinger og den daglige interne og eksterne kommunikation samt kontakten til foreninger og frivillige. Afdelingslederen er ansvarlig for afdelingernes faglige profil opretholdes og formidling af profilforskning.

Afdelingslederen er forpligtet af de beslutninger, som bestyrelsen, ledelsesteamet eller museumsdirektøren træffer. Ligeledes forventes det, at afdelingslederen bidrager konstruktivt til opfyldelse af de planer, herunder strategiske, som bestyrelsen, direktøren eller ledelsesteamet beslutter.

Medarbejdere i enheder og afdelinger
Museum Sydøstdanmark er organisatorisk baseret på tre enheder og fire afdelinger, der sammen varetager veldefinerede dele af museets ansvarsområder. Medarbejderne er organiseret i enhederne og afdelingerne. Enhedernes medarbejdere er spredt ud på alle hovedafdelingerne, således at der alle steder opretholdes en faglig bemanding. Kulturarvsenheden vil i 2017 primært lokalisere sig med chef og forvaltningsmedarbejdere i Næstved. Ejendomme/Udstillinger og Økonomienheden er i høj grad mobile, men har som udgangspunkt primært arbejdspladser i Vordingborg.

Afdelingerne har tilknyttet en fast medarbejderstab bestående af publikumsansvarlige og museumsværter som alle referer til afdelingslederen.

Til alle afdelinger er tilknyttet et flerfagligt team. Teamet består af faginspektører fra Kulturarvsenheden samt medarbejdere knyttet til den daglige drift af den lokale afdeling. Afdelingslederen og det flerfaglige team indstiller forud for et nyt år hvilke udstillinger, undervisningsforløb og formidlingsaktiviteter, der skal tilbydes museets gæster. Desuden tilrettelægger teamet en kommunikationsindsats, der kan oplyse potentielle gæster og samarbejdspartnere om de publikumsrettede tilbud. I 2017 har museet organiseret sig således, at kommunikationsmedarbejderne ledes af henholdsvis afdelingslederen fra Næstved og afdelingslederen for Danmarks Borgcenter.

Medarbejderne er forpligtet af de beslutninger, som bestyrelsen, ledelsesteamet eller museumsdirektøren træffer. Ligeledes forventes det, at medarbejderne bidrager konstruktivt til opfyldelse af de planer, herunder strategiske, som bestyrelsen, direktøren eller ledelsesteamet beslutter.

Der er i organisationsplanen ingen formidlingsafdeling. Formidling er noget alle gør. Museumsværten, forskeren, kommunikationsmedarbejderen, underviseren. Det er de flerfaglige teams, der sammen med afdelingslederen har det daglige ansvar for formidlingen i den enkelte afdeling. Afdelingernes vagtplaner, arrangementer, undervisning og udstillinger koordineres desuden på tværs af afdelingerne.