Projektets nøgleord

Den teoretiske og metodiske ramme for Tidslinjen. Anvendt Arkæologi i Køge Nord er beskrevet herunder i forhold til en række af projektets nøgleord.

Anvendt Arkæologi - Begrebet Anvendt Arkæologi kommer fra engelsk (Applied Archaeology). Anvendt Arkæologi defineres her som anvendelse af arkæologisk viden, metoder og teori til at adressere samfundsmæssige problemer og emner og lægger sig dermed op ad det mere almindeligt kendte begreb Anvendt Forskning. Karakteristisk for den Anvendte Arkæologi, som vi gerne vil forme gennem projektet, er, at der er fokus på det samskabende og inkluderende og en generel demokratisering af historieskabelsen. Et andet centralt fokus er at anvende den arkæologiske viden til at kommentere på emner og spørgsmål, der er relevante i dag.

Arkæologien og fortiden - Traditionelt opfattes arkæologi som studiet af fortiden, hvor fortiden gerne ses som noget der “er derude”. Arkæologens opgave er at opdage og afdække fortiden. I projektet ses arkæologi derimod som en bestemt metodisk tilgang og perspektiv, der studerer “de materielle levn”, altså de spor og fragmenter, som er overleveret fra fortiden til nutiden. Fortiden kan i denne sammenhæng lige så vel være i går som for 10.000 år siden. Fokus er især rettet mod hvordan fortiden er tilstede i nutiden. På den måde er fortiden noget som arkæologen aktivt skaber gennem sit engagement med de materielle levn og fortiden ses altid ”fra nutiden”.


Det arkæologiske vidensbegreb
- Traditionelt opfattes arkæologisk viden som viden om fortiden i form af den færdige kulturhistoriske fortælling. Det betyder, at der i arkæologiske studier gerne har været fokus på at fremstille objektive fakta med det mål at kunne svare på “hvordan fortiden var”. I projektet ser vi derimod arkæologisk viden, som den subjektive proces, der tager udgangspunkt i de indsamlede data og som har refleksionen og tolkningen som mål. Derfor søger vi ikke nødvendigvis svarene men ønsker i højere grad at fokusere på de spørgsmål, der opstår gennem den arkæologiske undersøgelse og løfte dem frem som et væsentligt resultat i sig selv.

De lovpligtige udgravninger - De lovpligtige udgravninger er den undersøgelsesaktivitet, der sker på baggrund af Museumsloven, i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Formålet er at undersøge og dokumentere “væsentlige fortidsminder” på det aktuelle areal inden de fjernes ved anlægsarbejdet. I projektet ses udgravningen dog ikke kun som dokumentation af fortidens spor, men også som en aktivitet i nutiden. De lovpligtige arkæologiske udgravninger er ofte det allerførste og ret konkrete skridt, der bliver taget i nybyggeri og udviklingsprojekter, så de har et stort potentiale som facilitator for forandringen. Fordi udgravningerne foregår midt i det, kan de være med til at sikre forbindelsen mellem det som er, og det som kommer. Derfor spiller dialogen mellem nutiden og fortiden en central rolle i projektet.


Forskning og formidling
- Forskning og formidling er hinandens forudsætninger. Forskningen skaber ramme for formidlingen, ligesom at formidlingen kan optræde på alle trin i forskningsprocessen og påvirke vidensproduktionens retning gennem at stille nye relevante spørgsmål. Målet er at skabe en konkret forbindelse mellem de tre almene forskningsbegreber grundforskning, anvendt forskning og udvikling. I projektet arbejdes der ud fra en eksplorativ og nysgerrig tilgang. Det vil sige, at kreative processer, spekulative metoder, systematiske afprøvninger, eksperimenter og evalueringer er en integreret del af den metodiske tilgang.

Inddragelse og samskabelse - Et vigtigt element i projektet er eksperimenter med inddragelse og samskabelse af den arkæologiske viden. Dette skal opnås dels gennem inddragelse af borgere i den konkrete vidensindsamling og tolkningsproces dels gennem at forme den efterfølgende formidling som åbne fortællinger. Med åbne fortællinger mener vi fortællinger, der bevidst efterlader tomrum, som appellerer til deltagernes engagement, kreativitet og refleksion, med andre ord til ”at tænke med”. Gennem at åbne vidensprocessen op og sætte den arkæologiske viden i spil på nye måder er målet at skabe en fælles viden, som både er almen og relevant for den specifkke situation i Køge Nord.

Interesseret i flere detaljer? Læs hele projektbeskrivelsen her.