Kulturarv

Registrering

Museets kulturarvsenhed har ansvaret for alle de genstande og museumssager som er i museets varetægt. En af de primære opgaver er, at holde styr på museets genstande gennem registrering. Registreringen er en slags logbog til hver genstand eller museumssag, således at man til hver en tid kan se hvor den er placeret;  - om den findes på ét af museets magasiner, om den er udstillet, om den er udlånt eller om den er udtaget i forbindelse med et forskningsprojekt. 

Registreringen foregår i REGIN/Museernes samlinger, Fund og Fortidsminder, MUD – Museernes udgravningsdata og Arkibas 4.

 

Museets registreringsstrategi

Museets registreringsstrategi evalueres en gang om året. Strategien er senest justeret i Juni 2017.

Formål og værdier

Formålet med registreringsstrategien er, at museet opfylder den lovpligtige indberetning til statens databaser, dvs. Regin og Fund & Fortidsminder samt at registreringerne udføres og arkiveres således, at data kan danne grundlag for forskning, formidling, bevaring og indsamling – både nu og i fremtiden.

Digitale registreringer giver stor værdi i forhold til kapitel 8 arbejde, indsamling, formidling, og forskning. Den digitale viden deles og tilgås let i et museum med mange spredte arbejdspladser og et stort ansvarsområde. Der satses i Museum Sydøstdanmark derfor på en opkvalificering af museets registreringer – både med internt finansierede midler samt eksterne midler.

Digitale registreringer muliggør formidling – både i form af tilgængelighed på Museernes Samling, men også som museets redskab i forbindelse med udvælgelse af genstande til udstillinger, samt ved henvendelser fra borgere og andre institutioner.

Samtidig danner registreringerne grundlag for forskning internt på museet samt ved henvendelser fra ind- og udland i forbindelse med forskningsprojekter.

De museets genstande er en af grundstenene i både formidling og forskning, og for at kunne bruge genstandede aktivt, sætter Museum Sydøstdanmark fokus på at opkvalificere museets nye og gamle registreringer. Registreringerne er samtidig en forudsætning for museets kapitel 8 arbejde (screeninger, udtalelser mm.).

Museum Sydøstdanmark registrerer arkæologiske genstande i MUD. Fra MUD er det meningen, at oplysningerne sømløst skulle overføres til Regin, men vi afventer denne procedure til SARA er blevet funktionsdygtigt. Nyere tids genstande registreres i Regin.

Arkæologiske registreringer fra de tidligere museer: Vordingborg, Næstved, Møn og Køge findes fortrinsvis i Regin, men også analogt i de tidligere museers arkiver.

Museet overholder Slots- og kulturstyrelsens minimumskrav til registrering.

Vision og målsætning

Overordnet målsætning: Museet indberetter løbende nyerhvervelser og journaliserede sager til statens databaser Regin og Fund & Fortidsminder. Museets visions- og strategiplan sætter rammen for prioriteringen i registreringen af oplysninger og genstande. Museet vedligeholder sin biblioteksdatabase, som er offentlig tilgængelig og søgbar.

Ressourcer og implementering

Registreringen skal dække museets ca. 219.000 inventarnumre, 7 magasiner, tre topografiske arkiver, to lokalarkiver, to bygningsarkiver, fire biblioteker og et digitalt journalarkiv samt fremtidige nyerhvervelser, indsamlede genstande og data, herunder GIS og fotos.

Et samlingsteam med ansvar for registrering, bevaring og samlinger inklusive kassation arbejder løbende med at kvalitetssikre museets registrering. For at sikre implementering af registreringsstrategien afsættes nødvendige ressourcer mht. timetal, medarbejdere, kurser og materialer. Implementering af registreringsstrategien følger en 4-årsplan, der udarbejdes af samlingsteamet. 4-årsplanens periode følger museets overordnede strategi fra 2017-2020.

Evaluering og udvikling

Registreringerne og registreringsstrategien evalueres årligt. Evalueringen skal klarlægge, om museet lever op til registreringsstrategien. Samtidig laves der en opsamling på registreringsgraden og kvaliteten af registreringerne.

Museet fortsætter den digitale registrering af nytilkomne genstande imens der sideløbende arbejdes på at få digitaliseret tidligere analoge registreringer. Museum Sydøstdanmark ønsker at undersøge muligheden for, at udbygge eller etablere nye registreringssystemer med en række faciliteter. Eks. kombinationer med identifikation, kortdata og fotoarkiv.

Museum Sydøstdanmark vil prioritere og arbejde for at indgå i relevante faglige netværk og samarbejder med andre museer og videns institutioner om registreringsarbejdet og udviklingen heraf. 

Museets aktuelle registreringsplaner findes i Arbejdsplaner 2017-2020